Grupa Kapitałowa Immobile S.A. 

Sponsor Tytularny

HSW "Immobile  Łuczniczka"

 

3 czerwca 2019 roku Miasto Bydgoszcz zawarło umowę z Grupą Kapitałową Immobile S.A., na mocy której Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” zyskała Sponsora Tytularnego. Na podstawie zawartej umowy, przez okres jej obowiązywania Sponsor jest uprawniony do działań reklamowych, obejmujących między innymi: wyłączne prawo do umieszczania logo Hali nad wejściem głównym, prawo do umieszczenia logo Hali na tablicach informacyjnych i kierunkowych przy wjazdach na teren nieruchomości Hali, w tym przy wjeździe na parkingi. Sponsor udziela Miastu Bydgoszcz oraz dysponentowi Hali nieodpłatnej licencji na korzystanie ze znaku firmowego „Immobile Łuczniczka”.

 

 O Grupie Kapitałowej IMMOBILE

Celem Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. są inwestycje w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności. Posiadamy w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, i developingu. Dywersyfikacja podmiotów w portfelu to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki naszemu kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki i osiągnąć sukces rynkowy oraz finansowy.

 

Korzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. sięgają roku 1868, gdy Herman Lohnert zaczął remontować maszyny rolnicze. Przez następne półtora wieku, pod nazwą MAKRUM, firma zdobyła międzynarodowe uznanie jako producent kruszarek oraz maszyn do przemysłu wydobywczego. Przełomem okazał się być jednak rok 2001, gdy głównym udziałowcem MAKRUM został Rafał Jerzy, a spółka zaczęła dynamicznie działać w branży offshore oraz marine. W 2007 roku zaczęła być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejnym ważnym wydarzeniem było połączenie MAKRUM ze spółką Immobile Sp. z o.o., oraz przekształcenie w Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.

 Założeniem strategicznym działalności Grupy jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek. Chcemy inwestować tam, gdzie perspektywy rozwoju są największe, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 3
tel. (+48 52) 561 23 30, fax (+48 52) 321 00 78
sekretariat@immobile.com.pl

http://www.immobile.com.pl/