Oferta pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu

ogłasza nabór

 na stanowisko Konserwator

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

 • sprawowanie obsługi technicznej urządzeń basenowych, urządzeń technicznych oraz zapewnienie ciągłości działania obiektów podległych Bydgoskiemu Centrum Sportu,
 • codzienna bieżąca kontrola i korygowanie wszystkich parametrów wody basenowej, prowadzenie dokumentacji oraz zapisywanie wyników w dziennych kartach obsługi i przeglądowych,
 • usuwanie wszystkich usterek wynikających z eksploatacji urządzeń basenowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz uwzględniając zakres własnych kwalifikacji i uprawnień,
 • przygotowywanie chemicznych środków uzdatniania wody zgodnie z przepisami bhp i instrukcjami obsługi urządzeń,
 • współpraca z firmami serwisowymi w zakresie przeglądów technicznych i napraw,
 • cykliczne wykonywanie czynności konserwatorskich określonych w dokumentacji technicznej obiektu i w wykazie czynności konserwacyjnych,
 • mycie i dezynfekcja elementów użytkowych na basenie (korytka, kratki przelewowe i kanalizacyjne, głowice natrysków i inne zgodnie z potrzebami),
 • sprzątanie poziomu tzw. podbasenia wraz z pomieszczeniami użytkowymi,
 • sprzątanie terenu wokół obiektu basenowego, w tym parkingu i dróg dojazdowych,
 • współpraca z pracownikami obsługi basenu na nocnych zmianach przy sprzątaniu i dezynfekcji basenu.

 

 2. Kandydat powinien spełniać wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zasadnice/średnie (preferowane kierunki związane z mechaniką, elektryką, hydrauliką),
 • prawo jazdy kat. B.
 • obywatelstwo polskie,

a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

 • Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność wykonywania drobnych napraw technicznych,
 • sumienność, dokładność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • system zmianowy, od poniedziałku do niedzieli.

 

4. Kandydat jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej: bipbcsbydgoszcz.pl),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2024 r. nie wyniósł 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem na adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Konserwator” w terminie do dnia 26.07.2024 r.

 

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE