Ogłoszenie o pracą - stanowisko ds. technicznych

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA - stanowisko ds. technicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu

ogłasza nabór

 na stanowisko ds. technicznych

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

 

 • przeprowadzanie konserwacji instalacji technicznych urządzeń i budynków,
 • dbanie o utrzymanie porządku na podległym terenie,
 • zgłaszanie uszkodzeń i napraw wymagających fachowej pomocy,
 • transport przedmiotów wyposażenia, urządzeń pomiędzy pomieszczeniami/obiektami BCS,
 • współpraca z innymi specjalistami – w przypadku poważnych awarii,
 • uzupełnianie stanów magazynowych i zgłaszanie konieczności ich uzupełnienia
 • przygotowywanie boisk i hal do zawodów sportowych.

 

 1. Kandydat powinien spełniać wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie i/lub zawodowe
 • uprawnienia elektryczne lub gotowość do uzyskania niezbędnych uprawnień,
 • obywatelstwo polskie,
  a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

 • Wymagania dodatkowe:
 • rzetelność, punktualność, komunikatywność.
 • prawo jazdy kat. B.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy/umowa zlecenie
 • system zmianowy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem na adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: „Ogłoszenie o naborze  na stanowisko ds. technicznych."

1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat jest zobowiązany złożyć CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej oraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie  w Bydgoskim Centrum Sportu:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bydgoskie Centrum Sportu z siedzibą w Bydgoszczy ul. Gdańska 163.

 

 1. W sprawach związaną z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

 

 1. Państwa dane osobowe zawarte w ofercie pracy, których podanie jest obowiązkowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody.

 

 1. Dobrowolne przekazane przez Państwo w ofercie pracy danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do tych danych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody do Dyrektora Bydgoskiego Centrum Sportu.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych Państwa dane osobowe w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, stanowią informację publiczną.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, w szczególności podmiotowi leczniczemu wykonującemu badania profilaktyczne oraz podmiotowi, z którym Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

 1. Dane osobowe zawarte w przekazanych przez Państwa dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ogłoszenia.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • poprawiania swoich danych osobowych,
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody do Dyrektora BCS.
 • wniesienia żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 

 1. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.