OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu

ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych nr 1

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

 

 • organizacja pracy, koordynacja działań i kontrola pracy podległych pracowników,
 • organizacja i nadzór nad prawidłową działalnością podległych pływalni w zakresie ich bieżącego funkcjonowania,
 • nadzór nad utrzymaniem pływalni we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, itp.,
 • nadzór nad kasami fiskalnymi podległych pływalni,
 • organizacja i nadzór nad przebiegiem przeglądów i serwisowaniem instalacji oraz urządzeniami działającymi na pływalniach,
 • sporządzanie harmonogramów pracy dla podległych pracowników zgodnie z przepisami Kp,
 • rozliczanie i prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
 • kontrola procesów technologicznych uzdatniania wody basenowej,
 • prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej pływalni oraz planowanie rocznych kosztów ich funkcjonowania,
 • zabezpieczenie podległych pływalni w środki chemiczne do uzdatniania wody oraz zapewnienie prawidłowej jakości wody.

 

 1. Kandydat powinien spełniać wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • obywatelstwo polskie,

a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

 • Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem,
 • doświadczenie w zarządzaniu obiektami,
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość obsługi komputera,
 • wysoki poziom komunikatywności,
 • sprawność działania, dobre umiejętności organizacyjne,
 • zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • odpowiedzialność, opanowanie, samodzielność,
 • prawo jazdy kat. B.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
 • kontakty telefoniczne, bezpośrednie i elektroniczne z pracownikami BCS oraz z osobami z zewnątrz,
 • praca przy komputerze,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca biurowa oraz praca w terenie.

 

 1. Kandydat jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • życiorys/CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o posiadaniu świadectwa/dyplomu w celu potwierdzenia wykształcenia wymaganego w ogłoszeniu,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej: bipbcsbydgoszcz.pl), dokumenty do pobrania
 • przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W przygotowanej aplikacji (w CV lub liście motywacyjnym) należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego stażu pracy wraz z wyszczególnieniem głównych zadań,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,
 • wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem na adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych nr 1” w terminie do dnia 16.10.2023 r.

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej można je złożyć osobiście w sekretariacie Bydgoskiego Centrum Sportu z dopiskiem: „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych nr 1.”

 

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.