Obostrzenia utrzymane - ograniczenia w korzystaniu z obiektów BCS

Od poniedziałku 1 lutego w związku z decyzją Rady Ministrów przedłużone zostały obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Ograniczenia te wciąż będą wpływać na korzystanie z obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu.

Cały czas z obiektów sportowych zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu przynajmniej do 14 lutego 2021 r. korzystać będą mogły jedynie osoby uprawiające sport będące członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiające sport w ramach ligi zawodowej, lub dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Do 14 lutego br. pływalnie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu podlegać będą znaczącym ograniczeniom. Z basenów korzystać będą mogli jedynie zawodnicy kadr narodowych. Ponadto informujemy, że lodowisko w Fordonie przy ul. Tomasza Golloba 7 pozostaje zamknięte. 

Do dnia 14 lutego 2021 r. organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.